Boar Bristle Wave Brush

D46 Hair Brush. Wave Brush