Boar Bristle Oval Cushion Hair Brush

Denman Hair Brush, Large Cushion Brush All Natural