Elegant Anti-Static Travel Size Cushion Hair Brush

E14 Hair Brush Groom. 
Elegant Boar Bristle Anti-Static Hair Brush