Alternating Boar Round Hair Brush

N48 Hair Brush Blowdry. Beautee Hair Brush, 16 row alternating boar and nylon bristle.