5 Row Nylon Bristle Cushion Hair Brush

Denman Hair Brush, Denman 5 Row Cushion