1.75" Nylon and Boar Bristle Round Hair Brush

B77 Hair Brush Blowdry. Elegant Hair Brush, Terra 3/4 Mix Boar