Nylon Pin Vented Paddle Hair Brush

D28 Hair Brush Blowdry Detangle. Diane Hair Brush, Square Purple Paddle