Soft Boar Bristle Babys Hair Brush

E100 Hair Brush Groom. Elegant Hair Brush, Baby / Kid Brush