Nylon Bristle Wooden Cushioned Paddle Hair Brush

E125 Hair Brush Blowdry Detangle. Elegant Hair Brush, Bamboo Paddle Pin, Lg