Wooden Bristle Cushion Paddle Hair Brush

E127 Hair Brush Blowdry Detangle. Elegant Hair Brush, Massage Brush